Mitsuru Katsumoto
Kiki Smith
Laura Lancaster
Poh Wang